Centrum společných služeb

DSO Broumovsko se zapojilo do projektu s názvem "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce", zkáceně také "Centra společných služeb" (CSS).

logo

Profesionalizace veřejné správy

DSO Broumovsko realizuje projekt s názvem "DSO Broumovsko - Profesionalizace veřejné zprávy a zpracování strategických a koncepčních dokumentů". Cílem projektu je mimo jiné i vytvoření a aktualizace strategických dokumentů.

logo opz

 

Meziobecní spolupráce

DSO Broumovsko se zapojilo do projektu Svazu měst a obcí ČR „Podpora meziobecní spolupráce"

Podpora KHK

Projekty "DSO Broumovsko“, "Evidence vývozu odpadů a třídění a sběr kuchyňských rostlinných olejů a tuků z domácností", "Projektové dokumentace rybníků na Broumovsku" a "Malé letní dovádění pro dospělé a pro děti" byly podpořeny z rozpočtu Královéhradeckého kraje v rámci dotačních titulů  Regionální rozvoj a Program obnovy venkova.

KHK

Poděkování

Poděkování panu Josefu Ptáčkovi za poskytnutí nádherných fotografií ke vzniku těchto webových stránek. www.ptacekjosef.cz

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 40
TÝDEN: 468
CELKEM: 159696

Obsah

SMO

Popis projektu

Od měsíce července se Dobrovolný svazek obcí Broumovsko zapojil do projektu Svazu měst a obcí České Republiky. Nový projekt se nazývá „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“ (CSS). Navazuje na úspěšný projekt „Meziobecní spolupráce“ realizovaný od května 2013 do listopadu 2015, do kterého se DSO Broumovsko také zapojilo. Nový projekt Svazu je zaměřen na vytvoření a provoz Center společných služeb v rámci dobrovolných svazků obcí (DSO). Prostřednictvím těchto svazků se mohou zapojit obce, jejich orgány a také jimi zřízené organizace, s cílem zajistit efektivnější poskytování veřejných služeb občanům.

Dalším cílem projektu je dosažení

 • zkvalitnění a zefektivnění výkonu veřejné správy a veřejných služeb poskytovaných v rámci samostatné, příp. přenesené působnosti obcí,
 • zajištění rovnoprávnějšího přístupu občanů k poskytovaným veřejným službám,
 • zlepšení informovanosti občanů o poskytovaných veřejných službách,

 • zvýšení dostupnosti a kvality poskytovaných veřejných služeb pro občany
 • přenos znalostí a vytvoření a/nebo rozšíření znalostní a zkušenostní báze zaměstnanců DSO,

a ověřit tak funkčnost navrženého modelového řešení, které povede ke zvýšení odbornosti a optimalizaci administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce.

Důležitou součástí projektu je splnění sad indikátorů. Jedná se o dvě sady indikátorů, kdy uvedená data budou sloužit nejen pro potřeby projektového týmu, jako nástroj ověření naplňování cílů projektu a hodnocení činnosti CSS, ale také pro CSS pro vzájemné porovnání a zkvalitnění jejich vlastní činnosti.

První sada indikátorů – hodnocení dosahování cílů projektu

 • Počet aktivit
 • Podíl odborného poradenství na počtu aktivit
 • Spokojenost starostů s rozsahem poskytovaných služeb
 • Spokojenost starostů s kvalitou poskytovaných služeb
 • Počet vydaných informačních zpravodajů
 • Počet Center společných služeb
 • Znalostní a zkušenostní báze

 

Druhá sada indikátorů – efektivity fungování CSS

 • Náklady na zaměstnance CSS na 1000 obyvatel
 • Index rentability nákladů zaměstnanců CSS
 • Spolupráce v regionu
 • Návštěvnost webových stránek
 • Počet distribuovaných informačních zpravodajů
 • Náklady na propagaci na 1000 obyvatel
 • Procento úspěšnosti projektů

 

První sadou indikátorů se bude sledovat vývoj naplňování jednotlivých cílů projektu. Každému cíli projektu je přiřazen jeden nebo více indikátorů. Druhá bude sloužit k vzájemnému porovnání.

Vstupní údaje pro výpočet indikátorů budou získávány převážně z informačního systému projektu (ISP) a od jednotlivých smluvních partnerů projektu CSS. Dosažené hodnoty jednotlivých indikátorů bude projektový tým jednou za 3 měsíce zveřejňovat v rámci ISP.

Dále stručné seznámení s Informačním systémem projektu CSS (dále jen ISP). Evidování aktivit do systému, které činí minimálně 120 ukončených aktivit ve sledovaném období (období 3 měsíců). Průměrně vychází na 1 měsíc 40 aktivit/2 úvazky, což je přibližně 1 aktivita na 1 úvazek denně. Minimální počet v jednom měsíci je potom 20 aktivit odborného poradenství.

CSS bude mít také za úkol realizovat dílčí projekty meziobecní spolupráce, které naplňují cíle projektu CSS a rovněž cíle aktuálních strategií rozvoje území mikroregionu. CSS je povinné zpracovat v rámci ISP zásobník projektů, který bude obsahovat alespoň 10 projektů a je nutno každý měsíc zásobník projektů aktualizovat.