Centrum společných služeb

DSO Broumovsko se zapojilo do projektu s názvem "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce", zkáceně také "Centra společných služeb" (CSS).

logo

Profesionalizace veřejné správy

DSO Broumovsko realizovalo projekt s názvem "DSO Broumovsko - Profesionalizace veřejné správy a zpracování strategických a koncepčních dokumentů". Cílem projektu bylo mimo jiné i vytvoření a aktualizace strategických dokumentů.

logo opz

 

Podpora Broumova

DSO Broumovsko podporuje kandidaturu města Broumova na Evropské hlavní město kultury 2028.

EHMK 2028

Podpora KHK

Projekt DSO Broumovsko 2023 byl v roce 2023 podpořen z rozpočtu Královéhradeckého kraje v rámci dotačního programu Podpora svazků obcí. Za podporu děkujeme.

KHK

Poděkování

Poděkování panu Josefu Ptáčkovi za poskytnutí nádherných fotografií ke vzniku těchto webových stránek. www.ptacekjosef.cz

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:55
TÝDEN:203
CELKEM:223461

Obsah

Komu se nelení, tomu se zelení - popis projektu

 

DSO Broumovsko připravilo a realizuje projekt Komu se nelení, tomu se zelení v rámci 2. výzvy na realizaci Strategického plánu Leader Plus pro naše Broumovsko z Programu rozvoje venkova ČR OSA IV. Opatření Realizace místní rozvojové strategie, FICHE 7 Informace Broumovsku.

Popis projektu

Dobrovolný svazek obcí „Broumovsko“ se nachází na území CHKO Broumovsko. Tato skutečnost přináší mnoho základních specifik, odlišných od „normálu“ v ostatních částech České republiky, které ovlivňují běžný život obyvatel Broumovska. Na správních územích členů svazku – jednotlivých obcí není příliš rozvinutá průmyslová činnost, existují zde menší průmyslové objekty, ekonomické subjekty se převážně zaměřují na zemědělskou činnost a v současné době se začíná rozvíjet cílená podpora měkkého turistického ruchu. K tomu, aby se zde návštěvníci cítili jako v přírodním prostředí, které si právem zaslouží statut CHKO, je nutné přizpůsobit vzhled obcí, jejich veřejných prostranství a turistických cílů, původnímu přírodnímu prostředí, kvůli kterému byla CHKO Broumovsko vyhlášena.

S současné době je na veřejných prostranstvích obcí Broumovska vidět, že je jim věnována péče, kterou si zaslouží. Jsou budována odstavná parkoviště, přístřešky pro turisty, místa s deskovými turistickými mapami, místa s lavičkami a stoly sloužící pro odpočinek turistů. Kolem těchto míst jsou nově prováděny dosadby zeleně, případně je zde upravována původní zeleň pocházející z výsadeb v minulých obdobích. Výsadby jsou prováděny tak, aby se vzhled vesnických prostranství připodobnil městským parkům a parkovým plochám. Jsou používány na tomto území netypické a nepůvodní druhy, převažuje zastoupení okrasných jehličnanů.

Statut CHKO Broumovsko byl vyhlášen mimo jiné z důvodu harmonicky utvářené krajiny Broumovska charakteristické vyvinutým skalním reliéfem s významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů s dochovanými historickými kulturními památkami z dob spravování Broumovska mnišským řádem Benediktinů.

Aby si tento statut především v očích turistů Broumovsko udrželo, je potřeba zeleni veřejných prostranství věnovat ještě větší péči než doposud. Tato péče by měla být cílená, měla by podporovat ty skutečnosti, které jsou očím turistů milé a které v nich zanechají dojem, že na Broumovsko rozhodně stojí zato se vracet.

Tento projekt je cíleně směrován na aktivní občany v obcích, kteří se o zeleň starají, na místní samosprávu, která práce na zeleni zadává a na odborné firmy, které v odvětví zeleně na Broumovsku působí nebo by chtěli s touto podnikatelskou činností začít. Proškolením výše uvedených získá Broumovsko kvalitní odborníky, kteří budou problematiku veřejné zeleně a péče o ni vnímat s cílem zvýšit návštěvnost Broumovska díky pocitu přírodního prostředí prostupujícího do místních obcí.

Tento projekt je plně v souladu s Integrovaným plánem rozvoje Broumovska a Strategickým plánem Leader.

Jednotlivé aktivity projektu

1. Výsadby v obcích jako nástroj zlepšování životního prostředí

 

Cílová skupina - samosprávy, aktivní občané, odborné firmy a další subjekty veřejného života

Cílem tohoto semináře je podpora výsadeb místních přírodě blízkých druhů keřů a dřevin. Díky těmto výsadbám se do intravilánu obcí vlákají další navázané původní druhy rostlin a živočichů, které již z našich obcí vymizely. Zvýšení zastoupení jednotlivých druhů ptáků, motýlů a drobných obratlovců „zpestří“ tato veřejná prostranství a zaujmou jejich návštěvníky.

Účastníci obdrží zpracované materiály v elektronické podobě a další propagační materiály zaměřené na danou problematiku.

2. Optimální péče o zeleň – zadávání a realizace zakázek, hlavní technologické chyby

 

Cílová skupina  - samosprávy, aktivní občané, odborné firmy a další subjekty veřejného života

V tomto semináři je velká pozornost je věnována nejen technikám a technologiím výsadeb stromů a následné péči o ně v prvních letech po výsadbě, ale i sortimentu výsadbového materiálu nabízeného jednotlivými zahradnickými školkami.

Školení bude doprovázeno multimediální prezentací demonstrující všechny základní používané technologie, základní problémy vznikající při zanedbání některých technologických postupů při výsadbě a možnosti identifikace příčiny neúspěchů při výsadbě keřů a stromů na stanoviště.

Účastníci obdrží zpracovanou přednášku v elektronické podobě, budou seznámeni s free ware programem na oceňování dřevin, získají skripta o řádné péči o vzrostlé stromy a další propagační materiály.

3. Zodpovědnost za stromy, kontrola provozní bezpečnosti, její zajišťování

 

Cílová skupina - samosprávy, aktivní občané, odborné firmy a další subjekty veřejného života

 

Cílem semináře je informovat jeho účastníky o právní zodpovědnosti za stav keřů a dřevin a naučit je rozpoznat základní růstové defekty, které mohou následně způsobit statické selhání dřevin. Současně budou předvedeny možnosti, jak tyto defekty eliminovat cílenými zásahy s minimálními náklady.

Účastníci obdrží skripta o posuzování stromů a další materiály v elektronické podobě.

 

4. Intenzivní školení řezu dřevin a keřů včetně praktických ukázek

 

Cílová skupina samosprávy, aktivní občané, odborné firmy a další subjekty veřejného života

 

První den je věnován teoretickému výkladu. Účastníci se seznámí s různými přístupy k řezu keřů a stromů z hlediska taxonu, stáří, účelu řezu a s rozdíly v technologických postupech. Dále budou podrobně vysvětleny nejčastější chyby a nešvary, se kterými je možné se v praxi setkat a popsána bude správná alternativa řezu.

Výuka bude doplněna promítáním unikátních snímků vnitřní stavby dřeva ošetřovaných stromů a řezu v korunách stromů a multimediální prezentací zahrnující jak popis základních používaných technologií, tak i ukázky následků vznikajících při jejich zanedbání.

Druhý den bude věnován praktickému nácviku řezu pod vedením zkušeného instruktora. Všichni účastníci si přímo v praxi budou ověřovat a procvičovat teoretické poznatky získané první den školení. Bude výhodou, když účastníci praktické části budou mít s sebou kvalitní zahradnické nářadí: dvousečné zahradnické nůžky, pákové zahradnické nůžky, zahradnickou pilku s otočným listem (nebo alespoň ocasku, například Silky či ARS) a zahradnický nůž – žabku. Veškeré nářadí musí být ostré.

Účastníci obdrží skripta o řezu stromů a keřů a další materiály v elektronické podobě.

 

5. Městské parky a veřejné prostory vesnic – co je spojuje a zároveň dělí

 

Cílová skupina - samosprávy, aktivní občané, odborné firmy a další subjekty veřejného života

 

Formou přednášky budou předvedeny základní rozdíly ve vnímání veřejných prostranství měst a vesnic, jejich přednosti a nedostatky. Prezentace bude provázena příklady povedených i nepovedených realizací.

Účastníci obdrží materiály v elektronické podobě.

6. Exkurze po vesnicích a městech, Vesnice roku, Zelená stuha a parkové úpravy ve městech, jejich architektura a její problémy

Cílová skupina - samosprávy, aktivní občané, odborné firmy a další subjekty veřejného života

 

Cíle exkurze:

Librantice - ukázka úspěšně realizovaných Komplexních pozemkových úprav v Královéhradeckém kraji, které získaly 3. místo v celostátní soutěži Vesnice roku Zelená stuha za dlouhodobé příkladné úsilí obce při obnově krajinné zeleně. V Librantickém katastru provedli již před více než 10 lety příkladnou komplexní pozemkovou úpravu a mohou se pochlubit výjimečně realizovanými projekty územních systémů ekologické stability. Méně obvyklé je vědomé propojení ekologické funkce biocenter a biokoridorů s vytvořením prostorů pro lidi. Součástí komplexní pozemkové úpravy je také síť obslužných komunikací a polních cest s třemi typy povrchů s různou únosností. Cesty jsou zahrnuty do sítě cyklotras.

Obec pečuje o architektonické (kamenné brány) i urbanistické hodnoty (vydala např. regulativ zavazující stavebníky zachovávat uliční čáru), jejichž poškození by setřelo charakteristický ráz vesnice.

Obec nedávno investovala do citlivé opravy historické budovy školy.

Obec má snahu vykoupit pozemky v centru a scelit je pro obecně prospěšné využití (investice do infrastruktury) včetně vytvoření návesního prostoru doplněného vhodnými výsadbami.

Holovousy

Velmi ojedinělá ukázka přeměny návsi plné jehličnatých keřů v prostor odpovídající tradičnímu vzhledu návsi v minulosti.

Konecchlumí

Citlivá úprava místního hřbitova a okolí pomníku, jako veřejných prostor obce.

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu bude proškolená veřejnost, zástupci samosprávy, aktivní občané, odborné firmy a další subjekty veřejného života. Účastníci obdrží osvědčení o účasti na jednotlivých blocích seminářů, přednášek, praktických nácviků a odborných exkurzí. Takto proškolení zadavatelé zpracování projektových dokumentací, zadavatelé realizačních prací a realizátoři prací budou provádět svoji činnost dotýkající se zeleně veřejných prostranství obcí Broumovska jednotně, s ohledem na broumovská specifika.

Rozpočet projektu: 298 320,00 Kč

Zpracovatel projektu: Ing. Yvona Eliášová