Centrum společných služeb

DSO Broumovsko se zapojilo do projektu s názvem "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce", zkáceně také "Centra společných služeb" (CSS).

logo

Profesionalizace veřejné správy

DSO Broumovsko realizovalo projekt s názvem "DSO Broumovsko - Profesionalizace veřejné správy a zpracování strategických a koncepčních dokumentů". Cílem projektu bylo mimo jiné i vytvoření a aktualizace strategických dokumentů.

logo opz

 

Podpora Broumova

DSO Broumovsko podporuje kandidaturu města Broumova na Evropské hlavní město kultury 2028.

EHMK 2028

Podpora KHK

Projekt DSO Broumovsko 2023 byl v roce 2023 podpořen z rozpočtu Královéhradeckého kraje v rámci dotačního programu Podpora svazků obcí. Za podporu děkujeme.

KHK

Poděkování

Poděkování panu Josefu Ptáčkovi za poskytnutí nádherných fotografií ke vzniku těchto webových stránek. www.ptacekjosef.cz

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:6
DNES:17
TÝDEN:107
CELKEM:226728

Obsah

Stanovy

 

STANOVY DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ BROUMOVSKO

I.    Základní ustanovení

Dobrovolný svazek obcí Broumovsko (dále jen „svazek“) je založen ve smyslu ust. § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“).


II.    Identifikace a status svazku

1.    Název svazku: Dobrovolný svazek obcí Broumovsko
2.    Sídlo svazku: Klášterní 1, 550 01 Broumov
3.    Název a sídlo členů svazku:

 • a.    Obec Adršpach, Horní Adršpach 128, 549 51 Horní Adršpach
 • b.    Obec Božanov, Božanov čp. 110, 549 74 Božanov
 • c.    Město Broumov, Masarykova 239, 550 01 Broumov
 • d.    Obec Hejtmánkovice, Hejtmánkovice čp. 118, 550 01 Broumov
 • e.    Obec Heřmánkovice, Heřmánkovice čp. 215, 549 84 Heřmánkovice
 • f.    Obec Hynčice, Hynčice čp. 15, 549 83 Meziměstí
 • g.    Obec Jetřichov, Jetřichov 126, 549 83 Meziměstí 3
 • h.    Obec Křinice, Křinice čp. 45, 550 01 Broumov
 • i.    Obec Martínkovice, Martínkovice čp. 186, 549 73 Martínkovice
 • j.    Město Meziměstí, ul. 5. května čp. 1, 549 81 Meziměstí
 • k.    Obec Otovice, Otovice čp. 196, 549 72 Otovice
 • l.    Obec Šonov, Šonov čp. 318, 549 71 Šonov
 • m.    Město Teplice nad Metují, Rooseveltova 15, 549 57 Teplice nad Metují
 • n.    Obec Vernéřovice, Vernéřovice čp. 201, 549 82 Meziměstí

4.    Svazek je samostatnou právnickou osobou odpovídající svým majetkem za své jednání a své dluhy. 
5.    Svazek neodpovídá za dluhy svých členů ani jiných subjektů.
6.    Svazek je zapsán v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona o obcích do rejstříku svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Královéhradeckého kraje a je založen na dobu neurčitou.

III.    Cíle svazku

1.    Svazek vyvíjí svou činnost především v rámci regionu, jež je tvořen geografickou oblastí (dále jen "zájmové území") vymezenou katastrálním územím členských obcí. 
2.    Svazek je založen za účelem ochrany a prosazování společných zájmů členských obcí, kterými jsou především péče o všestranný rozvoj zájmového území, péče o potřeby občanů členských obcí a ochrana veřejného zájmu.

IV.    Předmět činnosti svazku

1.    Činnost svazku je zaměřena zejména na výkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činností týkajících se spolupráce ve všech oblastech, které členským obcím svazku přísluší ze zákona o obcích a případně dalších právních předpisů.
2.    Svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku; povinnost svazku, aby i tyto aktivity byly v souladu s účelem svazku, tím zůstává nedotčena.
3.    Svazek může vedle své činnosti dle b. 1 vyvíjet též další činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti; to však pouze za podmínky, že jejím účelem je podpora hlavní činnosti svazku anebo hospodárné využívání majetku svazku. Tuto činnost musí schválit členská schůze.

V.    Členství ve svazku

1.    Členství ve svazku je dobrovolné. 
2.    Členství ve svazku nikterak neomezuje členy v oprávnění vstupovat do jiných svazků a podílet se na činnosti jiných právnických osob. 
3.    Členem svazku se může stát obec, která se plně ztotožňuje s cíli a účelem svazku. 
4.    Žádost o přijetí nového člena do svazku se doručuje předsedovi svazku, který připraví nutné podklady pro příslušné rozhodování členské schůze. Žádost o přijetí nového člena do svazku musí obsahovat usnesení zastupitelstva obce o vyslovení souhlasu s členstvím ve svazku.
5.    O přijetí nového člena svazku rozhoduje členská schůze. Aktuální seznam členů svazku vede předseda a v aktuálním znění jej zveřejňuje na internetových stránkách svazku.
6.    Nový člen svazku je povinen zaplatit v plné výši vstupní vklad. Vstupní vklad je nový člen svazku povinen uhradit nejpozději do dvou (2) měsíců ode dne, kdy byla schválena přihláška ke členství ve svazku.
7.    Členství ve svazku zaniká:

 • a.    vystoupením člena ze svazku,
 • b.    zánikem člena nebo svazku,
 • c.    neuhrazením vstupního nebo členského příspěvku do tří (3) měsíců po stanoveném termínu,
 • d.    vyloučením člena ze svazku.

8.    Vystoupit ze svazku lze pouze k 31. 12. roku, v němž je svazku doručeno písemné vystoupení. Písemné vystoupení je člen svazku povinen doručit předsedovi svazku minimálně 3 měsíce před koncem roku, ve kterém chce ukončit členství. Písemné vystoupení musí obsahovat usnesení zastupitelstva obce o vyslovení souhlasu s ukončením členství obce ve svazku. 
9.    Člen může být ze svazku vyloučen, jedná-li v rozporu s cíli a účelem svazku nebo závažně porušil své povinnosti vůči svazku, poškodil dobrou pověst svazku anebo porušil-li usnesení orgánů svazku a ve lhůtě určené v rozhodnutí rady svazku nezjedná nápravu. O vyloučení člena ze svazku rozhoduje členská schůze. Rozhodnutí o vyloučení člena svazku doručí předseda svazku vyloučenému členovi písemným oznámením.
10.    Člen svazku, jehož členství zaniklo, není zbaven povinnosti zaplatit v plné výši pravidelný roční členský příspěvek za rok, v němž jeho členství ve svazku zaniklo.
11.    Při zániku členství dle odst. 7 písm. a. a b. se provede majetkové vypořádání. Vypořádací podíl se stanoví poměrně dle členského příspěvku zaplaceného v běžném roce. Vypořádací podíl se vyplácí v penězích a vychází z vlastního kapitálu svazku zjištěného z mezitímní, řádné nebo mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zániku členství. V případě, kdy se podstatně liší reálná hodnota majetku svazku obcí od jeho ocenění v účetnictví, se při určení výše vypořádacího podílu vychází z reálné hodnoty majetku snížené o výši dluhů vykázaných v účetní závěrce. Nároku na majetkové vypořádání se člen, kterému zaniklo členství, může vzdát.
12.    Rozhodování o každé změně ve složení členů svazku je rozhodováním o změně těchto stanov (jejich čl. II odst. 3). V důsledku přijetí nového člena svazku nebo zániku členství stávajícího člena zpracuje předseda svazku nové úplné znění stanov a nejpozději ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy došlo ke změně počtu členů, jej v elektronické podobě rozešle všem členům svazku; čl. VII odst. 4 těchto stanov se v takovém případě použije přiměřeně.

VI.    Práva a povinnosti členů svazku

1.    Každý člen svazku má zejména právo:

 • a.    účastnit se prostřednictvím svého zástupce jednání členské schůze svazku,
 • b.    volit orgány svazku a navrhovat do nich své zástupce,
 • c.    být pravidelně informován o dění ve svazku,
 • d.    předkládat návrhy, připomínky a podněty orgánům svazku a v přiměřené době obdržet na svá podání odpověď,
 • e.    hodnotit práci orgánů svazku, vyžadovat vysvětlení a nápravu,
 • f.    nahlížet do materiálů týkajících se hospodaření svazku a získávat tak informace o správě majetku svazku,
 • g.    využívat všech služeb svazku a podílet se na činnosti svazku,
 • h.    využívat informace, kterými svazek disponuje.

2.    Každý člen svazku má zejména povinnost:

 • a.    důsledně dodržovat stanovy svazku a usnesení orgánů svazku, hájit zájmy a dobré jméno svazku,
 • b.    platit členské příspěvky v určené výši a termínech,
 • c.    aktivně se podílet na činnosti svazku v souladu s cíli svazku,
 • d.    koordinovat své zájmy a cíle se zájmy a cíli svazku,
 • e.    zdržet se jakékoliv činnosti, která by byla v rozporu se zájmy svazku,
 • f.    pravidelně se informovat o dění ve svazku,
 • g.    přiměřeným způsobem propagovat činnost svazku.

3.    Občané obcí, které jsou členy svazku, a kteří dosáhli věku 18 let, jsou oprávněni:

 • a.    účastnit se zasedání orgánů svazku obcí a nahlížet do zápisu o jejich jednání,
 • b.    podávat orgánům svazku obcí písemné návrhy,
 • c.    vyjadřovat se k návrhu rozpočtu svazku obcí a k závěrečnému účtu svazku obcí za, uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně, nebo ústně na zasedání orgánu svazku obcí.

VII.    Stanovy

1.    Vnitřní organizace svazku, práva a povinnosti členů i volených orgánů svazku se řídí především těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle svazku a jsou také zveřejněny na jeho internetových stránkách.
2.    O změně stanov rozhoduje členská schůze usnesením. Pro přijetí takového usnesení je třeba souhlas alespoň 2/3 všech členů svazku. 
3.    Změny nebo doplnění stanov vyžadují písemnou formu. Dodatky ke stanovám se pořadově číslují a tvoří nenedílnou součást stanov. Za evidenci a jejich rozeslání členským obcím je odpovědný předseda svazku.
4.    Pokud dojde k jakékoliv změně stanov, je předseda povinen oznámit tuto skutečnost nejpozději do 15 dnů od schválení daného usnesení všem členům svazku a příslušnému krajskému úřadu.

VIII.    Orgány svazku

1.    Orgány svazku jsou:

 • a.    členská schůze,
 • b.    předseda a dva místopředsedové,
 • c.    revizní komise.


IX.    Členská schůze


1.    Členská schůze je nejvyšším orgánem svazku. Právo účastnit se členské schůze a rozhodovat o záležitostech spadajících do její působnosti mají všechny členské obce svazku. 
2.    Na zasedáních členské schůze zastupuje členskou obec starosta nebo místostarosta členské obce, ledaže příslušný orgán obce určí jinou osobu, coby svého zástupce. Tímto není dotčeno oprávnění členské obce nechat se zastoupit na základě plné moci.
3.    Do působnosti členské schůze patří zejména:

 • a.    schvalovat a měnit stanovy svazku,
 • b.    schvalovat rozpočet, závěrečný účet a účetní závěrku svazku,
 • c.    v oblasti školství rozhodovat o zřízení příspěvkových organizací svazku a školských právnických osob, které vykonávají činnost školy nebo školského zařízení, schvalovat jejich zřizovací listiny,
 • d.    rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob,
 • e.    zřizovat peněžní fondy a stanovovat pravidla jejich čerpání,
 • f.    stanovit pravidla pro rozdělení zisku a úhrady ztráty svazku a rozhodovat o rozdělení zisku a o způsobu úhrady případné ztráty za předcházející kalendářní rok,
 • g.    volit členy statutárního orgánu a členy revizní komise a odvolávat je z funkce,
 • h.    zřizovat a zrušovat komise jako své poradní orgány, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,
 • i.    stanovit výši a způsob vyplácení odměn voleným členům orgánů svazku,
 • j.    rozhodovat o spolupráci s jinými subjekty a její formě včetně účasti svazku v již založených právnických osobách,
 • k.    delegovat zástupce svazku do orgánů založených právnických osob a do orgánů právnických osob, kterých se svazek účastní,
 • l.    rozhodovat o přijetí a vyloučení členů svazku,
 • m.    rozhodovat o sloučení, splynutí nebo zrušení svazku,
 • n.    rozhodovat o výši a termínu splatnosti členských příspěvků,
 • o.    schválení právních jednání svazku, jejichž předmětem je hodnota převyšující 50.000,- Kč, s výjimkou jednání pracovněprávních,
 • p.    ukládat jednotlivým orgánům svazku úkoly,
 • q.    rozhodovat o nabytí a převodu nemovitých věcí,
 • r.    rozhodovat o bezúplatném převodu movitých věcí,
 • s.    rozhodovat o přijetí a poskytnutí úvěru,
 • t.    rozhodovat o peněžitých a nepeněžitých vkladech do obchodních společností a svazků,
 • u.    rozhodovat o bezúplatném postoupení pohledávek,
 • v.    rozhodovat o zastavení movitých a nemovitých věcí,
 • w.    rozhodovat o dohodách o splátkách se lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,
 • x.    rozhodovat o dalších záležitostech svazku, které si členská schůze vyhradí.

4.    Členská schůze se schází podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně, přičemž první zasedání členské schůze v kalendářním roce se koná vždy nejpozději do 31. 3.. Zasedání členské schůze svolává a zpravidla řídí předseda nebo místopředseda. Pozvánka na zasedání členské schůze spolu s programem, termínem a místem konání musí být v elektronické podobě rozeslána členům svazku minimálně 10 dní před konáním zasedání. Nejpozději ve stejné lhůtě bude zveřejněna pozvánka na zasedání členské schůze na internetových stránkách svazku.
5.    Předseda je povinen svolat zasedání členské schůze, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů svazku nebo revizní komise, a to do 14 dnů ode dne, kdy mu byla taková žádost doručena. Nesvolá-li předseda zasedání členské schůze v této lhůtě, učiní tak do 7 dnů místopředseda, popřípadě jiný člen členské schůze, a to na náklady svazku.
6.    Zasedání členské schůze svazku je veřejné. Členové svazku informují veřejnost o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání členské schůze alespoň 7 dní před zasedáním členské schůze způsobem v místě obvyklým.
7.    Návrh programu jednání členské schůze zpracovává a členské schůzi předkládá předseda nebo místopředseda svazku.
8.    Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání členské schůze mají jednotliví členové a orgány svazku.
9.    Členská schůze je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů svazku.
10.    Pokud není těmito stanovami určeno jinak, je k platnému usnesení členské schůze třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů svazku. 
11.    K rozhodnutí členské schůze dle čl. IX. odst. 3 písm. m), q), r), s), t) a k rozhodnutí, jímž se schvaluje rozpočet, je třeba souhlasu alespoň 2/3 všech členů svazku. K rozhodnutí členské schůze dle čl. IX. odst. 3 písm. g) a n), je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů svazku.
12.    Není-li členská schůze usnášeníschopná, ukončí předseda zasedání členské schůze a pořídí o tom zápis. Předseda následně svolá náhradní členskou schůzi se shodným programem, elektronickou pozvánkou rozeslanou členům svazku nejpozději do 7 dnů ode dne, na který byla svolána původní členská schůze. Náhradní členská schůze se musí konat nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní členská schůze. Nesvolá-li náhradní členskou schůzi předseda, je tak oprávněn učinit místopředseda anebo kterýkoli z členů svazku. Na zasedání náhradní členské schůze nemůže být zařazen nový bod programu.
13.    O průběhu zasedání členské schůze se pořizuje zápis, který podepisuje předseda nebo místopředseda a určení ověřovatelé. Ověřovatelé zápisu jsou voleni vždy na začátku zasedání členské schůze, přičemž návrh na ověřovatele předkládá předseda. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů svazku, schválený pořad jednání členské schůze, stručný průběh diskuze, výsledek hlasování a přijatá usnesení.
14.    Zápis, který musí být pořízen do 10 dnů po skončení členské schůze, musí být uložen k nahlédnutí veřejnosti v sídle svazku a v sídlech členů svazku; zároveň je ve stejné lhůtě zveřejněn na internetových stránkách svazku a rozeslán v elektronické podobě všem členům svazku. 
15.    Člen, který se zúčastnil členské schůze, může proti zápisu ze zasedání podat námitky, a to ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy mu byl zápis v elektronické podobě doručen. O námitkách člena svazku proti zápisu se rozhodne na nejbližším zasedání členské schůze.
16.    Členská schůze může přijmout podrobnější pravidla pro své jednání v jednacím řádu.  

X.    Předseda a místopředseda

1.    Předseda a dva místopředsedové jsou tříčlenným statutárním orgánem svazku. Předseda nebo jím pověřený zástupce zastupuje svazek navenek. Takový zástupce musí být k jednání předsedou písemně pověřen.
2.    Členové statutárního orgánu jsou voleni členskou schůzí na dobu určitou do ukončení hlasování v nejbližším termínu řádných komunálních voleb. Opakované zvolení je možné. Členem statutárního orgánu mohou být pouze starostové nebo místostarostové členských obcí. Fyzická osoba, která je členem statutárního orgánu musí být plně svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání.
3.    Do působnosti statutárního orgánu náleží rozhodování o všech záležitostech svazku, pokud nejde o záležitosti stanovami svazku svěřené do působnosti jiného orgánu. Statutárnímu orgánu náleží zejména:

 • a.    řídit činnost svazku,
 • b.    svolávat zasedání členské schůze, zajišťovat podklady pro zasedání, řídit zasedání,
 • c.    zajišťovat vedení účetnictví, případně dalších agend svazku podle zvláštních právních předpisů,
 • d.    předkládat zprávy o výsledcích kontrol prováděných revizní komisí zastupitelstvům členských obcí.

4.    Předseda odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření svazku za uplynulý kalendářní rok a za informování veřejnosti o činnosti svazku.
5.    Funkce člena statutárního orgánu zaniká:

 • a.    datem, na které je vyhlášen řádný termín voleb do obecních zastupitelstev,
 • b.    uplynutím funkčního období,
 • c.    odvoláním předsedy (místopředsedy) členskou schůzí,
 • d.    vzdáním se funkce,
 • e.    smrtí předsedy (místopředsedy).

6.    Funkce člena statutárního orgánu zaniká zvolením nového člena statutárního orgánu. 
7.    Uplyne-li doba, na kterou byl člen statutárního orgánu zvolen, zůstává tento ve funkci do doby zvolení nového člena. Toto pravidlo platí obdobně i v případě, kdy funkce člena statutárního orgánu zanikne v důsledku řádných voleb do obecních zastupitelstev (odst. 5 písm. a. tohoto článku stanov).
8.    Členové statutárního orgánu jsou povinni svou funkci vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky. Členové statutárního orgánu ze své činnosti odpovídají členské schůzi.


XI.    Revizní komise

1.    Revizní komise je kontrolním orgánem svazku. Revizní komise má 3 členy. Členové revizní komise jsou vždy fyzické osoby volené na dobu určitou do ukončení hlasování v nejbližším termínu řádných komunálních voleb. Opakované zvolení je možné. Funkce člena revizní komise je neslučitelná s výkonem funkce člena jiného voleného orgánu svazku. Členy revizní komise volí členská schůze. Člen revizní komise vykonává funkci vždy osobně. Člen revizní komise musí být plně svéprávný a bezúhonný ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Členové revizní komise volí ze svých řad předsedu revizní komise.
2.    Do působnosti revizní komise patří zejména:

 • a.    kontrolovat dodržování stanov svazku a platných právních předpisů,
 • b.    kontrolovat dodržování usnesení orgánů svazku,
 • c.    dohlížet na výkon působnosti statutárního orgánu,
 • d.    kontrolovat hospodaření svazku a nakládání s jeho majetkem nahlížením do účetních knih a všech souvisejících dokladů a dokumentací,
 • e.    projednávat výroční zprávy o činnosti a hospodaření svazku,
 • f.    schvalovat roční účetní závěrku,
 • g.    plnit úkoly zadané členskou schůzí a přijímat podněty ke kontrolní činnosti od členů svazku.

3.    Revizní komise se schází dle potřeb, nejméně však jedenkrát ročně. Schůzi revizní komise svolává a řídí předseda revizní komise. Pozvánka na schůzi revizní komise spolu s programem, termínem a místem konání musí být v elektronické podobě rozeslána členům revizní komise minimálně 7 dní před konáním schůze. 
4.    Revizní komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí usnesení je třeba souhlasu většiny všech členů revizní komise. Hlasovací právo členů revizní komise je rovné.
5.    Revizní komise se ve své činnosti řídí obecnými zásadami kontrolní práce, příslušnými právními předpisy a těmito stanovami.
6.    Konkrétní kontrolní činnost provádí pověřený člen revizní komise. Pověření k provedení kontroly schvaluje revizní komise v rámci řádné schůze tohoto orgánu.
7.    Kontrola probíhá za součinnosti kontrolou dotčených osob. Tyto osoby jsou povinny revizní komisi poskytnout veškerou nutnou součinnost k realizaci schválené kontrolní činnosti. 
8.    O provedené kontrole je sepisována kontrolní zpráva, která následně slouží jako podklad pro revizní komisi při přijímání závěrečného usnesení o provedené kontrole. Kontrolou dotčené osoby jsou s kontrolní zprávou seznámeny a mohou se k ní vyjádřit ve lhůtě 5 dnů ode dne, kdy byly se zprávou seznámeny.
9.    Členství v revizní komisi zaniká:

 • a.    datem, na které je vyhlášen řádný termín voleb do obecních zastupitelstev,
 • b.    uplynutím funkčního období,
 • c.    odvoláním člena revizní komise členskou schůzí,
 • d.    vzdáním se funkce,
 • e.    smrtí člena revizní komise.

10.    V případě zániku funkce člena revizní komise zvolí příslušný orgán nejpozději do 2 měsíců od zániku funkce nového člena revizní komise. 
11.    Uplyne-li doba, na kterou byl člen revizní komise zvolen, zůstává člen revizní komise ve funkci do doby zvolení nového člena. Toto pravidlo platí obdobně i v případě, kdy funkce člena revizní komise zanikne v důsledku řádných voleb do obecních zastupitelstev (odst. 9 písm. a. tohoto článku stanov).
12.    Schůzi revizní komise připravuje a svolává předseda revizní komise. Pozvánka na schůzi revizní komise je zasílána členům revizní komise elektronicky alespoň 7 dnů před stanoveným termínem. 
13.    Revizní komise pořizuje ze své schůze zápis, který podepisuje předseda revizní komise spolu s jedním vybraným členem revizní komise. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů revizní komise, schválený pořad schůze, průběh diskuze, výsledek hlasování a přijatá usnesení. Přílohou zápisu jsou též předložené kontrolní zprávy.
14.    Zápis, který musí být pořízen do 7 dnů po skončení schůze revizní komise, musí být uložen k nahlédnutí v sídle svazku; nahlédnout do zápisu revizní komise jsou oprávněni zastupitelé všech členských obcí. Předseda zápis také rozešle v elektronické podobě všem členům revizní komise.
15.    Člen, který se zúčastnil schůze revizní komise, může proti zápisu podat námitky, a to ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy mu byl zápis v elektronické podobě doručen. O námitkách člena revizní komise proti zápisu se rozhodne na nejbližší schůzi revizní komise.
16.    Každý člen revizní komise je povinen svou funkci vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky. Revizní komise ze své činnosti odpovídá členské schůzi.
17.    Revizní komise může přijmout podrobnější pravidla pro své jednání v jednacím řádu.

XII.    Majetek a hospodaření svazku

1.    Činnost svazku je financována zejména z členských příspěvků, dotací a grantů, sponzorských darů a příjmů z činností vyvíjených svazkem. 
2.    Veškeré získané prostředky mohou být použity pouze v souladu a za podmínek určených těmito stanovami a rozhodnutími příslušných orgánů svazku. Veškeré prostředky svazku musí být především využívány k financování činností svazku naplňujících jeho cíle. Jakýkoliv zisk z činnosti svazku bude především použit pro činnosti svazku, které jsou v souladu s těmito stanovami deklarovaným předmětem činnosti, a to včetně samotné správy svazku jako právnické osoby.
3.    Za účelem činnosti svazku mohou členové svazku do svazku vložit část vlastního majetku. Majetek vložený členskou obcí do hospodaření svazku zůstává ve vlastnictví členské obce. 
4.    Rozsah oprávnění svazku nakládat s vloženým majetkem stanoví vkládající obec, přičemž k vložení majetku do svazku je vždy třeba jednání v písemné formě.
5.    Svazek má při hospodaření s vloženým majetkem i majetkem získaným vlastní činností zejména tyto povinnosti:    

 • a.    majetek zajistit, sepsat, ocenit a vést v předepsané evidenci a účetnictví,
 • b.    majetek využívat účelně a hospodárně v souladu s posláním a cíli svazku,
 • c.    o majetek pečovat a provádět jeho údržbu a opravy,
 • d.    majetek chránit před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím,
 • e.    majetek chránit před neoprávněnými zásahy a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení.

6.    Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí svazku.
7.    Svazek může pro své hospodaření zřizovat fondy. Příděly do fondů a jejich užití se řídí samostatným předpisem, který schvaluje členská schůze. 
8.    Členská schůze může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch svazku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu, který je správou majetku svazku pověřen.

XIII.    Rozdělení zisku a podíl členů na úhradě ztráty svazku

1.    O rozdělení zisku a úhradě ztráty z hospodaření svazku rozhoduje členská schůze.
2.    Zisk se rozděluje v pořadí:

 • a.    doplnění rezervního fondu, je-li zřízen,
 • b.    příděl do rozvojového fondu, je-li zřízen,
 • c.    výplata podílu členům svazku.

3.    Nerozhodne-li členská schůze jinak, zisk a ztráta svazku obcí se rozděluje tak, že na každého člena svazku obcí připadne podíl, který je vyjádřen poměrem jeho schválených členských příspěvků k celkové výši schválených členských příspěvků v kalendářním roce, v němž byl vytvořen zisk, nebo vznikla ztráta.
4.    Na úhradu ztráty se přednostně použijí prostředky z rezervního fondu, je-li zřízen. V případě nedostatku zdrojů z tohoto fondu k pokrytí ztráty může členská schůze rozhodnout o pokrytí ztráty prostřednictvím mimořádných příspěvků od členů svazku.

XIV.    Členské příspěvky

1.    Vstupní členský příspěvek člena svazku je stanoven rozhodnutím členské schůze. 
2.    Pravidelný roční členský příspěvek pro nadcházející kalendářní rok stanoví členská schůze. Nestanoví-li členská schůze jinak, je výše příspěvku dvousložková a odvíjí se od typu člena svazku a počtu obyvatel obce přihlášených k trvalému pobytu, přičemž výše ročního členského příspěvku je součtem obou složek. Výše fixní složky příspěvku pro města je stanoven na 4.000,- Kč, pro obce je výše fixní složky příspěvku 2.000,- Kč. Pohyblivá výše členského příspěvku je 29,- Kč na jednoho obyvatele přihlášeného k trvalému pobytu v obci.
3.    Nestanoví-li členská schůze jinak, je příspěvek splatný vždy do tří měsíců ode dne, kdy se konalo zasedání členské schůze, na němž bylo rozhodnuto o placení členského příspěvku a jeho výši. Nemění-li se v kalendářním roce příspěvek, je splatný do 30. 4. daného roku.
4.    V odůvodněných případech může členská schůze schválit mimořádný členský příspěvek.

XV.    Zrušení a zánik svazku

1.    Svazek se zrušuje rozhodnutím členské schůze, a to dnem uvedeným v rozhodnutí nebo dnem, kdy bylo toto rozhodnutí přijato.
2.    O zrušení svazku rozhoduje členská schůze usnesením alespoň 2/3 všech členů. 
3.    Předseda je povinen oznámit zrušení svazku do 15 dnů od rozhodnutí příslušnému krajskému úřadu.
4.    Po zrušení svazku se vyžaduje jeho likvidace, ledaže celé jmění svazku nabývá právní nástupce.
5.    Při zrušení svazku s likvidací povolá členská schůze likvidátora. Odměnu likvidátora a způsob její výplaty určuje členská schůze.
6.    Případný likvidační zůstatek bude po vypořádání všech závazků svazku převeden na členy svazku ve výši jejich likvidačního podílu. Podíl člena svazku na likvidačním zůstatku je určen poměrem jeho splacených příspěvků k souhrnné výši splacených příspěvků všech členů svazku obcí.
7.    Svazek zaniká dnem výmazu z rejstříku svazku obcí.
8.    Pravidla dle tohoto článku stanov se přiměřeně uplatní při splynutí nebo sloučení svazku.

XVI.    Závěrečná ustanovení

1.    Ve všech případech, kde se v těchto stanovách hovoří o "obyvatelích v zájmovém území", je pro určení jejich počtu rozhodný počet obyvatel přihlášených ve všech členských obcích k trvalému pobytu k 1. lednu předmětného roku, tj. roku, v němž je rozhodováno. Hovoří-li se ve stanovách o "počtu obyvatel", rozumí se tím údaj o celkovém počtu obyvatel. V obou případech budou tyto údaje přebírány z databáze Ministerstva vnitra k 1. lednu příslušného roku.
2.    V záležitostech neřešených těmito stanovami se podpůrně užijí ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 250/2000 Sb, ve znění pozdějších předpisů a dále obecná ustanovení o právnických osobách obsažená v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
3.    Znění těchto stanov bylo schváleno na členské schůzi konané dne 8. 1. 2015, jejíž konání je potvrzeno zápisem ze dne 8. 1. 2015.
4.    Znění těchto stanov je účinné od 8. 1. 2015.