Centrum společných služeb

DSO Broumovsko se zapojilo do projektu s názvem "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce", zkáceně také "Centra společných služeb" (CSS).

logo

Profesionalizace veřejné správy

DSO Broumovsko realizovalo projekt s názvem "DSO Broumovsko - Profesionalizace veřejné správy a zpracování strategických a koncepčních dokumentů". Cílem projektu bylo mimo jiné i vytvoření a aktualizace strategických dokumentů.

logo opz

 

Podpora Broumova

DSO Broumovsko podporuje kandidaturu města Broumova na Evropské hlavní město kultury 2028.

EHMK 2028

Podpora KHK

Projekt DSO Broumovsko 2023 byl v roce 2023 podpořen z rozpočtu Královéhradeckého kraje v rámci dotačního programu Podpora svazků obcí. Za podporu děkujeme.

KHK

Poděkování

Poděkování panu Josefu Ptáčkovi za poskytnutí nádherných fotografií ke vzniku těchto webových stránek. www.ptacekjosef.cz

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:18
TÝDEN:18
CELKEM:228683

Obsah

SWOT analýza

 

Silné stránky

 • Kvalitní životní prostředí
 • Přitažlivá jedinečná příroda a krajina s vysokým stupněm ochrany
 • Kulturní a historické dědictví a unikátní urbanistická koncepce sídel v krajině - genius loci
 • Volné pozemky a objekty k mnohostrannému využití
 • Méně nákladná pracovní síla
 • Základ infrastruktury a potenciál pro Cestovní ruch
 • Jednotné správní území - existence DSO (Dobrovolný svazek obcí "Broumovsko")
 • Tradice a potenciál zemědělství a lesnictví - přírodní a lidské zdroje k dispozici
 • Základní síť zdravotních a sociálních služeb, spádová nemocnice
 • Dostatečná kapacita sítě MŠ a ZŠ, menší počty žáků ve třídách, malotřídky, Gymnázium v Broumově
 • Fungující síť knihoven, základ dostupnosti internetu
 • Dostatek prostor pro kulturní činnosti a setkávání lidí
 • Otevřené hranice, přeshraniční spolupráce

Slabé stránky

 • Nízká ekonomická aktivita a související jevy (nezaměstnanost, úroveň příjmů, kupní síla, nedostatek investičního kapitálu, nedostatek kvalifikované pracovní síly)
 • Negativní demografické jevy (stárnutí populace, odchod mladých a vzdělaných lidí, úroveň vzdělanosti)
 • Početná rómská menšina
 • Nedořešené vlastnické vztahy k nemovitostem, hlavně půdě
 • Špatný technický stav dopravní infrastruktury
 • Komplikovaná dopravní dostupnost okolních center
 • Atmosféra v regionu (uzavřenost, vnímání zvýšené úrovně ochrany přírody)
 • Nevyužívané a chátrající průmyslové a zemědělské stavby a památky
 • Chybějící vzdělávání (odborné střední školství, vzdělávání pro dospělé, rekvalifikace, pracovní poradenství, celoživotní vzdělávání)
 • Změny v zemědělství (úbytek pracovních míst, nejisté postavení zemědělsky hospodařících subjektů, omezení živočišné výroby)
 • Špatná druhová skladba lesů a nešetrné hospodaření v lesích (velké holiny, poškozování cest, eroze)
 • Dílčí poškození krajiny (narušený vodní režim, snížená druhová rozmanitost, skládky odpadů, příliš velké lány)
 • Nedostatečné poznání limitů využití krajiny
 • Nedostatek příležitostí pro využití volného času
 • Nedostatek občanské aktivity ve věcích veřejných
 • Rostoucí kriminalita a vandalismus
 • Nedostatečná síť obchodů a služeb
 • Škola jako instituce není vnímána jako partner v komunitě
 • Nedostatečná síť a kapacita sociálních služeb
 • Nedostatečná struktura a kapacita zdravotnických služeb
 • Nedostatek startovacích a sociálních bytů, špatná údržba bytového fondu
 • Nedostatečný vztah lidí ke krajině a prostředí

Příležitosti

 • Rozvoj Cestovního ruchu respektující ochranu přírody a krajiny, prodloužení turistické sezóny
 • Výroba z místních přírodních zdrojů, kvalitní hospodaření s nimi a ochrana (lesy, voda, půda, ovzduší)
 • Šíření potřebných informací pro podnikatele, zemědělce, pracovní poradenství, pomoc začínajícím
 • Rozvoj informačních technologií, dostupnost internetu
 • Rozvoj služeb
 • Využití volných prostor, objektů a pozemků, obnova kulturního dědictví
 • Prostor pro uplatnění a život kvalifikovaných lidí
 • Změna využití části zemědělské půdy pro např. krajinotvorné programy, sport, turistiku, pěstování energetických plodin, zalesňování
 • Programy, granty, dotace a investice ze soukromých, národních a mezinárodních zdrojů
 • Formy výchovy a vzdělávání využívající kvalitního životního prostoru
 • Rozvoj center komunitního života v obcích (školy, knihovny, spolky)
 • Využití místních lidí pro kulturní aktivity
 • Rozvoj sportovních činností v tradičních i nových formách
 • Rozšíření a prohloubení spolupráce s okolními regiony (včetně přeshraniční spolupráce)
 • Rozvoj občanských aktivit

Hrozby

 • Nevyužití příležitostí
 • Nevyřešení vlastnických vztahů (především půda)
 • Spekulace s nemovitostmi, hlavně se zemědělskou půdou
 • Nízký podíl mladých a vzdělaných lidí v regionu
 • Znehodnocení krajiny a přírody (nevhodné stavby, masová turistika, nešetrné hospodaření v lesích atd.)
 • Pokračování destabilizace zemědělství
 • Uzavírání se vnějším podnětům (xenofobie)
 • Další úbytek škol, event. nemožnost zřídit potřebné školy
 • Nezájem rodin o úroveň základního vzdělání, redukce školství jen na zdroj informací
 • Nedostatek kvalifikovaných pedagogů
 • Úbytek kvalifikovaných pracovních sil
 • Úpadek významných zaměstnavatelů
 • Neinformovanost uvnitř území
 • Malá schopnost subjektů na Broumovsku řešit budoucnost území
 • Nedostatečná spolupráce uvnitř regionu (státní správa, samospráva, podnikatelé, církev, občanský sektor)
 • Podceňování a neřešení vztahů a soužití romské menšiny a většinové populace
 • Bezperspektivnost pro některé skupiny obyvatelstva
 • Ohrožení tranzitní dopravou
 • Budování nepřiměřeně velké infrastruktury